Všeobecné obchodní podmínky

PROVOZOVATEL josef šromek baška 181
Frýdek-Místek č.u 205223013/600 IČO 14048655 OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAŘÍZENÍ GDPR 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6. DODACÍ LHŮTA 7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 11. DORUČOVÁNÍ 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, umístěného na internetové adrese www.najodecor.cz  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.2. Je-li smluvní stranou fyzická osoba – spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami zákonem  č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

1.3. Je-li smluvní stranou podnikající fyzická či právnická osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se obchodně podnikatelský vztah zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů).

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Tyto obchodní podmínky se vztahují ke zboží prodávanému prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Jedná se o dřevěné dekorace , rámečky na fotky , konferenční stolky poličky a jiné , další bytové dekorace.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAŘÍZENÍ GDPR

3.1. e-shop www.najodecor.cz a její majitel Josef Šromek rozhodně né Pí. Naděžda Klečková, jako správce Vašich osobních údajů, stejně jako všichni její zaměstnanci se zavazují inadále Vaše osobní údaje důsledně chránit v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů̊ a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), někdy také General Data Protection Regulation (dále jen Nařízení).

3.2. Všichni si klademe za cíl zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při všech operacích, které souvisí s jejich zpracováním. V rámci naší činnosti a v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem a na základě právního základu, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresu, dodací adresu, e-mail a telefonní číslo. U fyzických osob podnikajících dále jejich IČ a DIČ. U právnických osob kontaktní osobu (ostatní údaje právnických osob a společností, které zpracováváme, nejsou osobními údaji ve smyslu Nařízení. Údaje zpracováváme a uchováváme elektronicky a nepoužíváme automatizované rozhodování a profilování.

3.3. Vy, jako subjekt údajů máte dle Nařízení právo:

získat od správce na základě písemné žádosti informace o zpracování osobních údajů

na přístup k Vašim osobním údajům

na opravu či aktualizaci osobních údajů

na výmaz (být zapomenut), je-li to právně možné

na omezení zpracování

na přenositelnost údajů

vznést námitku

nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí založeného na profilování.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, informace o zboží a ceny nabízeného zboží, a to včetně aktuální výše daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze při doručování na území České republiky a Slovenské republiky.

4.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu („vložením“ zboží do elektronického nákupního košíku). Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, jeho množství, ceně, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s přepravou a dodáním zboží (dále jen „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. 

4.5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

4.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Na vznik smlouvy toto potvrzení však nemá vliv.

4.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

4.10. Každá objednávka učiněná prostřednictvím tohoto internetového obchodu je považována za závaznou. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Ceny v internetovém obchodě jsou konečné, tedy včetně DPH. a poštovného v rámci ČR. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

5.2. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

S DOBÍRKOU: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, prostřednictvím doručovatele  ČP nebo bezhotovostně na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, prostřednictvím platebního terminálu doručovatele PPL, DPD;

BEZ DOBÍRKY: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.u 205223013/600 

5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s přepravou a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s přepravou a dodáním zboží.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

5.5. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího, je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je pořadové číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. DODACÍ LHŮTA

6.1. Prodávající odesílá zboží v nejbližším možném termínu. O odeslání zboží je kupující informován prostřednictvím své elektronické adresy.

6.2. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je zboží odesíláno po připsání částky na účet.

6.3. V případě, že zboží není momentálně skladem, je kupující informován o nejbližším možném termínu dodání objednaného zboží od dodavatele.

6.4. Skladové zásoby internetového obchodu jsou vzhledem k souběžnému prodeji na provozovně upravovány průběžně, nejpozději však každý druhý pracovní den.

6.5. Dostupnost zboží si můžete ověřit v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin e-mailem na info@NAJODECOR.cz, nebo na telefonním čísle 737 778 725

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Doručení objednaného zboží probíhá prostřednictvím přepravní společnosti České pošty

7.2. O odesílání a doručování zboží je kupující průběžně informován prostřednictvím e-mailů a SMS zpráv.

7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady s tímto spojené.

7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či její poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

7.6. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti. Pokud dodatečně zjistí porušenost obsahu zásilky, doporučujeme obsah nafotit ještě v krabici a zaslat na adresu prodávajícího, který zajistí reklamaci zásilky.

7.7. Cena za přepravu a dodání zásilky je v částce 130 Kč a 110 Kč za zásilku. Dle Dodavatele.

7.8. V případě, že objednávka překročí částku 1 Kč, hradí cenu za přepravu a dodání zásilky prodávající. 

7.9. V případě, že objednané zboží není skladem a objednávka bude odesílána ve více zásilkách kupujicí pořád nehradí poštovné.

7.10. Kupující má také možnost vyzvednutí zboží v osobně na adrese Baška 181.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

8.2. Nejedná-li se o výše uvedený případ, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, právo od kupní smlouvy, uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy pouze v internetovém obchodě) odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží.

8.3. Zboží je třeba vrátit s originálem daňového dokladu (faktury). Při vrácení jen některých položek na faktuře přiložte ke zboží kopii daňového dokladu (faktury). 

8.4. Požadavek na odstoupení od kupní smlouvy, sdělte vždy prodávajícímu na kontaktní telefonní číslo, e-mailem či písemně. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím této lhůty.

8.5. Vrácené zboží zasílejte na adresu provozovny:  Janovice 37 Frýdek-Místek. Prodávající nevyplácí nevyžádané zásilky, proto nedoporučuje kupujícímu vrácení zboží formou dobírky.

8.6. Ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající cenu vráceného zboží při částečném vrácení zboží a plnou kupní cenu včetně nákladů spojených s přepravou a dodáním zboží při vrácení celé zásilky, a to kupujícímu na uvedený účet  do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Po domluvě je možnost vrácení částky i jiným způsobem, ovšem na náklady kupujícího, které je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či prodávajícímu vzniknou dodatečné náklady k uvedení zboží do původního stavu, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, který je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.8. Náklady na vrácení zboží nese kupující.  

8.9. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky a daňového dokladu a bankovní spojení. K vrácení zboží může využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (formát PDF)

(Vyplňte formulář a zašlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Při vrácení části nebo všeho zboží přiložte k formuláři fakturu.)

8.10. Za odstoupení od kupní smlouvy se v žádném případě nepovažuje nevyzvednutí zásilky. Nevyzvednutím zásilky se zákazník dopouští protiprávního jednání formou porušení uzavřené kupní smlouvy ze strany zákazníka. V tomto případě má odesílatel právo vymáhat vzniklou škodu. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy,  zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Záruční doba na veškeré zboží je 100 (sto) měsíců. Záruční doba se nevztahuje na poškození či opotřebení zboží.

9.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad. 

9.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na adrese provozovny: Janovice 37, Frýdek-Místek

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Baška 181, adresa elektronické pošty info@najodecor.cz, telefon 737 778 725.

12.3. Obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2020 do odvolání.

Ve Frýdku – Místku 1.9.2020